Studie

boek-maatbeperking

In voorbereiding:

"Maatbeperking in het architectonisch ontwerp"

Handelsuitgave van het proefschrift ‘Maatbeperking’ met een inleidend en een theoretisch hoofdstuk en acht hoofdstukken met voorbeelden:

In preparation:

"Measure limitation"

Commercial edition of the dissertation measure limitation with 1/ introduction, 2/ theoretical chapter and eight chapters with examples:

bijvoorbeeld:

4. Villa Emo di Fanzolo

De meest nagevolgde architect ooit, Andrea Palladio, ontwierp tientallen villa’s voor het landbouwgebied bij Venetië. Daarnaast is hij ook bekend vanwege de toepassing van maatreeksen van ‘hele’ getallen. In dit hoofdstuk wordt bekeken, of die maten werkelijk gerealiseerd zijn, of het toepassen van dit systeem er visueel toe doet, en waarom zoals wel beweerd wordt, ook de gulden snede in dit gebouw kan worden aangewezen.

for example:

4. Villa Emo di Fanzolo

The most imitated architect ever Andrea Palladio realised dozens of rural villas nearby Venice. In addition he is also known for the application of a ‘whole’ number measuresystem. This chapter considers whether these measures have actualy been realized, if the application of this system matters visually, and why as is often claimed, also can be indicated the golden section in this building.

 

villa-emo

5. Unité d'Habitation Marseille

De ontwerper ‘Le Corbusier’ voert dit gebouw in zijn boek ‘Le Modulor’ op als hét voorbeeld voor zijn gelijknamig maatsysteem. Dit bestaat uit een maatreeks volgens de gulden snede (serie rouge). Met behulp van dubbele maten (serie bleu) maakt hij het bruikbaar voor de bouwkunde. Nagegaan wordt hoe Le Corbusier zijn maten bepaalt, en waar hij wel en waar niet zijn systeem volgt.

5. Unité d'Habitation Marseille

The designer Le Corbusier introduces this building in his book Le Modulor as a prime example of his epomymous measuresystem. It consist of a serie of measures according the Golden Section (serie rouge). With the help of double measures (serie bleu) he makes it usefull for the architecture. It is investigated how Le Corbusier defines his measures,and where it does and where it does not follow his system.

6. Van Nellefabriek Rotterdam

De onlangs op de werelderfgoed lijst geplaatste Van Nellefabriek te Rotterdam Blijkt een geschikt studieobject, om te achterhalen wat de maatstructuur bepaalt van een gebouw dat voor zover bekend, ontworpen is zonder een maatsysteem met een visueel oogmerk (als de gulden Snede bijvoorbeeld). De meter met zijn decimale verdeling blijkt dan bepalend bij het afronden van de maten, die afkomstig zijn van de situatie, het programma en de constructie.

6. Van Nelle Factory Rotterdam

This word heritage building seems to be a suitable study object to determine the measure structure of a building designed as far as known without a measure system with a visual purpose similar to the golden section. The meter with its decimal division seems to be decisive in rounding the measures derived from the situation, program and construction.

7. Abdijkerk Vaals

Met de bouw van de abdijkerk bij Vaals kreeg de toepassing van het Plastische Getal een modern gezicht. De vormgeving van dit gebouw inspireerde meer generaties architecten. Maar ook in een andere gedaante leidt dit maatsysteem tot opmerkelijke resultaten. Dit hoofdstuk onderzoekt de relatie tussen maatsysteem en vormgeving, onder meer met een model van deze kerk volgens de verwante Gulden Snede.

7. Abbey church Vaals

The realisation of the Abbey church gave the Plastic Number a modern face. The shape of this building inspired more generations of architects. But also in another shape this measure system leads to remarkable results. This chapter explores the relationship between measure system and design, amongst others a model according the related golden section.